تجهیز کتابخانه‌ی دبیرستان شهید گمنام درمنطقه 14 تهران

تجهیز کتابخانه‌ی دبیرستان شهید گمنام در منطقه 14 تهران

تجهیز کتابخانه‌ی دبیرستان شهید گمنام درمنطقه 14 تهران

بنیاد علمی – آموزشی قلم چی، کتابخانه دبیرستان شهید گمنام درمنطقه 14 تهران را تجهیز نمود.

خانم کاظمی مدیر دبیرستان، می گوید این مرکز در سال 1374 تاسیس شده و در سال تحصیلی جاری 551 دانش آموز را در مقطع متوسطه دوره اول تحت پوشش دارد.

اقلام اهدایی به این واحد آموزشی، 6 قفسه کتابخانه، 2 میز مطالعه، و 8 صندلی می باشد.

هزینه اقلام اهدایی 27/260/000 ریال ( 2 میلیون و 760 هزار تومان) می باشد که 21/800/000 ریال ( 2 میلیون و 180 هزار تومان) توسط بنیاد علمی - آموزشی قلم چی و 5/820/000 ریال (582 هزار تومان) از سوی آقای ابراهیمی پرداخت شده است.

شایان ذکر است با احتساب این واحد آموزشی، از آغاز سال 1392 تاکنون، 389 مدرسه توسط بنیاد علمی - آموزشی قلم چی تجهیز و یا هوشمندسازی شده است.

تجهیز کتابخانه‌ی دبیرستان شهید گمنام درمنطقه 14 تهران