مصطفی عشوری:تست تألیفی - گوارش و تنفس

آمادگی برای آزمون 6 آذر

مصطفی عشوری:تست تألیفی - گوارش و تنفس

در فایل پیوست 20 سوال به همراه پاسخ تشریحی از مباحث گوارش و تنفس برای آمادگی شما در آزمون 6 آذر طراحی کرده ایم.