چرا باید به غیبت در آزمون‌ها نه بگویید؟

هر لحظه‌ای که تصمیم به غیبت در یک آزمون می‌گیرید، از همان لحظه میزان مطالعه‌‌ی شما کاهش می‌یابد.

چرا باید به غیبت در آزمون‌ها نه بگویید؟

 در آزمون‌ها غیبت نکنید زیرا:

1- برنامه‌ی آزمون‌ها مثل حلقه‌های زنجیر و قطعه‌های پازل است. هر قطعه‌ای که نباشد، برنامه‌ی تحصیل شما ناقص خواهد بود.

2- مطالعه، یک عادت است. اگر به هر دلیلی این عادت تغییر کند، طول می‌کشد تا دوباره بتوانید به حالت اول برگردید.

3- هر لحظه‌ای که تصمیم به غیبت در یک آزمون می‌گیرید، از همان لحظه میزان مطالعه‌‌ی شما کاهش می‌یابد.

4- اگر برای آزمونی آمادگی لازم را کسب نکرده‌اید مطمئن باشید که با غیبت در آزمون، این نقیصه برطرف نخواهد شد؛ زیرا هیچ عیب و نقصی را نمی‌توان با دوری از آن برطرف کرد.