گزارش شورای علوم، تحقیقات و فناوری پیرامون آمایش آموزش عالی

جلسه 226 کمیسیون علمی و فناوری دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی در مورد گزارش شورای علوم، تحقیقات و فناوری پیرامون آمایش آموزش عالی برگزار شد.

گزارش شورای علوم، تحقیقات و فناوری پیرامون آمایش آموزش عالی

در این جلسه که به موضوع آمایش آموزش عالی در نقشه جامع علمی کشور اختصاص داشت، خلاصه‌ای از طرح شورای علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) در رابطه با آمایش آموزش عالی در چارچوب نقشه جامع علمی کشور مورد بررسی قرار گرفت.

در همین راستا همچنین گزارشی از وضعیت موجود آموزش عالی در ایران با تکیه بر مقایسه روند گسترش آموزش عالی ایران در سال های 85-84 و 94-93 و همچنین جایگاه آموزش عالی ایران در میان کشورهای منطقه ارائه شد.

در این گزارش همچنین مواردی مانند وضعیت مطلوب گسترش آموزش عالی در مقایسه با وضعیت موجود و و همچنین نمای وضعیت آینده گسترش آموزش عالی ایران مورد اشاره قرار گرفته است.

در ادامه اعضای کمیسیون نظرات و پیشنهادهای خود را در موضوعاتی همچون نیازسنجی و برنامه ریزی جهت دستیابی به اهداف مرتبط با ارتقاء آموزش عالی، توجه به امکانات و شرایط پیش روی آموزش عالی در کشور در راستای ارتقای کیفیت، ترسیم و ساماندهی بستر جامع در جهت واکاوی ارتباط آموزش عالی با بازار کار، روزآمد سازی آموزش عالی با نگاه بومی و رقابت با سایر کشورها، ترسیم رویکرد آینده نگرانه با تکیه بر دسته بندی و نیازسنجی حوزه های آموزش و پژوهش به عنوان عرصه های مکمل و مدیریت توسعه رشته های جدید دانشگاهی تا تدوین سند آمایش آموزش عالی ارائه دادند.

منبع :

مهلا کاشانی