مشاوره درسی : حافظه‌ها در کامپیوتر

مقایسه‌ی حافظه‌های اصلی براساس مطالب آزمون

مشاوره درسی : حافظه‌ها در کامپیوتر

انواع حافظه

-ROM

-PROM

-EPROM

-EEPROM

-Flash Memory

•هر یک از مدل های فوق دارای ویژگی های منحصربفرد خود می باشند .

• حافظه های فوق در موارد زیر دارای ویژگی مشابه می باشند:

داده های ذخیره شده در این نوع تراشه ها " غیر فرار " بوده و پس از خاموش شدن منبع تامین انرژی اطلاعات خود را از دست نمی دهند.

داده های ذخیره شده در این نوع از حافظه ها غیر قابل تغییر بوده و یا اعمال تغییرات در آنها مستلزم انجام عملیات خاصی است.

حدیثه شعبان نورح