یادگیری از طریق نوشتن

یکی از عوامل مهم در یادگیری، تمرکز است. وقتی معلم در کلاس درس میدهد، وقتی با همکلاسیتان درس میخوانید، وقتی در منزل تمرین حل میکنید و وقتی در حال مطالعه و نوشتنِ مطالب مهم هستید، تمرکز کافی میتواند در

یادگیری از طریق نوشتن

یکی از عوامل مهم در یادگیری، تمرکز است. وقتی معلم در کلاس درس می‌دهد، وقتی با هم‌کلاسی‌تان درس می‌خوانید، وقتی در منزل تمرین حل می‌کنید و وقتی در حال مطالعه و نوشتنِ مطالب مهم هستید، تمرکز کافی می‌تواند در یادگیری بهتر و بیش‌تر شما را یاری دهد و در وقت و انرژی صرفه‌جویی شود.

وقتی مطلبی را می‌نویسید نسبت به زمانی که همان مطلب را می‌خوانید از تمرکز بیش‌تری برخوردار هستید؛ به همین دلیل همیشه یادگیری از طریق نوشتن، ماندگارتر است و عمق بیش‌تری دارد.

یادگیری درسی مثل ریاضی نسبت به درس‌های دیگر نیاز به تمرکز یبش‌تری دارد. یکی از راه‌های رسیدن به تمرکز کافی در درس ریاضی، پیش‌خوانی مطالب قبل از تدریس معلم است. وقتی شما نسبت به موضوعی که قرار است تدریس شود ذهنیت قبلی داشته باشید ذهنتان درگیر است و به دنبال بعضی پاسخ‌ها برای سؤالاتی هستید که هنگام پیش‌خوانی برای‌تان مطرح شده است. پس مجبورید تمرکز داشته باشید.

منبع :