آشنایی با معادلات انگلیسی کلمات کلیدی فصل 1 اصول حسابداری 1

لغات کلیدی فصل اول اصول حسابداری 1

آشنایی با معادلات انگلیسی کلمات کلیدی فصل 1 اصول حسابداری 1

آشنایی با معادلات انگلیسی کلمات کلیدی فصل اول اصول حسابداری 1

لغات فارسی

معادلات انگلیسی

بنگاه یا واحد اقتصادی

Enterprise

رویدادهای اقتصادی یا مالی

Economical/financial events

حسابداری

Accounting

شخصیت حسابداری

Accounting entity

استفاده کنندگان اطلاعات حسابداری

Users of accounting information

استفاده کنندگان درون سازمانی

Internal users

استفاده کنندگان برون سازمانی

External users

مدیران

Managers

سرمایه گذاران

Investors

اعتباردهندگان

Creditors

سازمان های دولتی

Governmental organizations

حسابداری مدیریت

Management accounting

حسابداری مالی

Financial accounting

واحدهای عمومی، تعاونی و خصوصی

Public, private and cooperative enterprises

واحدهای انتفاعی و غیرانتفاعی

Profit and non-profit enterprises

واحدهای خدماتی، بازرگانی و تولیدی

Service, commercial and manufacturing enterprises

واحدهای انفرادی و غیرانفرادی

Individual and non-individual enterprises

آدنا اراکلیان

مسئول دفترچه دوم حسابداری