یک تیر و دو نشان

برای تحلیل آزمون عصر جمعه با دسترسی به جواب‌ها می‌توانید آزمون را بررسی کنید و پاسخ‌های درست و غلط را مشخص کرده و درصدگیری کنید.

یک تیر و دو نشان

برای تحلیل آزمون عصر جمعه با دسترسی به جواب‌ها می‌توانید آزمون را بررسی کنید و پاسخ‌های درست و غلط را مشخص کرده و درصدگیری کنید. چند سال اخیر جواب پاسخ‌نامه‌ها کلیدی نیست و کل جواب را به صورت کامل بیان می‌کند تا دانش‌آموز در کنار ارزیابی، نوعی بازیابی اطلاعات داشته باشد و در کنار بررسی و درصدگیری درس‌ها آزمون را تحلیل کند. به این ترتیب می‌تواند مباحث ناقص را به یادگیری کامل تبدیل کند و با یادداشت‌برداری در کتاب خودآموزی بر مباحث تسلط کامل یابد.

اما کسانی که هنگام تحلیل آزمون به همه‌ی گزینه‌ها توجه می‌کنند مطلب بیش‌تری می‌آموزند؛ زیرا در سؤالات گزینه‌های نزدیک و دام‌دار برای انتخاب جواب اشتباه طراحی می‌شود که گاهی باعث می‌شود گزینه‌ی درست را با شک و تردید انتخاب کنید. با بررسی بقیه‌ی گزینه‌ها و رد آن‌ها، ذهن شما نکات سؤال و جواب را به طور کامل و شفاف یاد می‌گیرد و بازیابی اطلاعاتی شما کامل می‌شود.