تمرین‌های‌تان زیاد است؟

بهتر است یک جلسه به دلیل بی‌توجهی یا کوتاهی کردن جریمه شوید تا این‌که مسائل کتاب یا تمرین‌های اضافی دبیر را طوطی‌وار بنویسید و چیزی از آن‌ها درنیابید.

تمرین‌های‌تان زیاد است؟

تمرین‌های‌تان زیاد است؟ خوب یاد نگرفتید و نمی‌توانید حل کنید؟

دیشب مجبور بودید برای امتحان درس دیگری آماده شوید و وقتی برای حل کردن تمرین‌ها نداشتید؟

معلمتان سخت‌گیر است و اگر تمرینتان را حل نکنید جریمه می‌شوید؟

این دلایل و ده‌ها دلیل و بهانه‌ی دیگر نیز اگر باشد باز هم نباید از روی دفتر دوست‌تان یا کتاب‌هایی که تمرین‌های درسی را حل کرده‌اند کپی‌برداری کنید؛ چون به این کار عادت خواهید کرد و زمانی به خود می‌آیید که می‌بینید وسط سال تحصیلی شده و شما یک صفحه‌ تمرین را خودتان با تأمل و تفکر حل نکرده‌اید.

بهتر است یک جلسه به دلیل بی‌توجهی یا کوتاهی کردن جریمه شوید تا این‌که مسائل کتاب یا تمرین‌های اضافی دبیر را طوطی‌وار بنویسید و چیزی از آن‌ها درنیابید.