گفتگو با مصطفی گلشن رتبه‌ی 5تاسیسات درکنکورهنرستان94

خودتان را معرفی کنید؟

مصطفی گلشن هستم رشته تاسیسات رتبه 5 کشوری از شهر تهران

شما از کتاب های کانون استفاده میکردید؟

بله من 14 جلد از کتاب های کانون را داشتم و بیشترین کتاب هایی که استفاده9 می کردم از کتاب های قهوه ای بود از جمله ریاضی 1و2 – ریاضی3 – شیمی1 – فیزیک1- عربی1 و2- دین و زندگی 1و2و3 – و کتاب های زرد عمومی و زرد اختصاصی

نکته ی مثبت کتاب ها چه بود؟

بعضی از کتاب ها درسی ما که خیلی از مطالب حذف شده بود و در کنکور از آنها سوال می آمد و آن مطالب را فقط در کتاب های کانون می توانستی پیدا کنی مانند کاربرد مشتق در درس ریاضی 3 که در کتاب درسی نبود ولی 3 سال است که در کنکور سوال می آید و تنها کتابی که این مطلب داخلش وجود دارد کتاب ریاضی 3 کانون بود

آیا از دفتر برنامه ریزی و کتاب خود آموز استفاده می کردید؟

بله از هردو استفاده می کردم . مکتوب بودن ساعت مطالعه در دفتر برنامه ریزی باعث تعادل بین دروس اختصاصی و عمومی می باشد و کتاب خود آموزی هرسوالی را که در آزمون ها غلط می زدم در کتاب خود آموزی می نوشتم که آنها را در کنکور تکرار نکنم چون اساس کنکور بر تکرار و یاد آوری است.

چگونه دروس عمومی و اختصاصی را مطالعه می کردید؟

من با دفتر برنامه ریزی بین دروس عمومی و اختصاصی تعادل برقرار می کردم

چه میزان روی دروس عمومی و اختصاصی وقت می گذاشتید؟

در اوایل سال تحصیلی چون امتحانات نهائی داشتیم بیشتر تخصصی می خواندم ولی 3 ماه آخر بیشتر عمومی خواندم زیرا اونایی که تک رقمی می دند عمومی های خوبی می زدند و من بیشتر وقت مطالعه عمومی را روی دروس ریاضی ، فیزیک و شیمی گذاشته بودم.

شما در جلسه کنکور ازچه نوع ماشین حساب استفاده می کردید؟

من در جلسه ی کنکور از ماشین حساب مدل مهندسی استفاده کردم .

شما ازسایت کانون استفاده می کردید؟

بله از صفحه ی شخصی ، از سخنان آقای قلم چی در جلسات نفرات برتر و از بخش یوالات امتحان نهایی استفاده می کردم.

شما چند سال عضو کانون بوده اید ؟

من 2 سال عضو کانون بودم بدون غیبت

شما چرا در آزمون های غیبت نداشتید؟

چون اگر غیبت داشتم از بودجه بندی و برنامه آزمون ها عقب می افتادم و برای جبران غیبتم می بایست خیلی وقت صرف می کردم و من هم دوست نداشتم از بقیه بچه ها عقب بمونم.تهیه وتنظیم

سید سعید قره یالی