ویژگی آزمون 6 آذر مکانیک خودرو - سال دوم هنرستان

یک هشتم پیشروی و یک هشتم مرور درنظر گرفته شده است.

ویژگی آزمون 6 آذر مکانیک خودرو - سال دوم هنرستان

دانش آموزان عزیز سال دوم هنرستان، رشته مکانیک خودرو

در اولین آزمون از پروژه سوم برنامه راهبردی (آزمون 6 آذر) از مباحث نیم سال اول دروس اختصاصی، یک هشتم پیشروی و یک هشتم مرور درنظر گرفته شده است.

در درس محاسبات فنی 1، مباحثی مهم و کاربردی مطرح خواهد شد. مطالبی که درصورتی که بطور کامل یاد گرفته نشود در ادامه سال تحصیلی و سال سوم هنرستان، به مشکل برخواهید خورد.

یکی از این مباحث مهم، روابط مثلثاتی است که توصیه اکید می شود حتماً به طور کامل و مفهومی در فراگیری آن بکوشید.

در درس رسم فنی عمومی نیز فصل مهم ترسیم تصاویر مطرح خواهد شد. این فصل از کتاب از مهمترین مباحث پایه ای درس رسم فنی می باشد.

در درس تکنولوژی مولد قدرت مباحث ساختمان موتورهای احتراق داخلی و سوخت و احتراق مطرح خواهد شد.


توصیه می شود مباحث این آزمون را حتما با دقت و وسواس بیشتری مطالعه نمایید.


مهدی ترابی