دفتر برنامه‌ریزی رهگشای فرصت است (شعر آموزشی)

منصور شادمهر، مسئول نمایندگی کانون در شهرضا است که دستی هم در شعر و ادب دارد. او می‌نویسد و شعر می‌گوید. تاکنون شعرهای زیادی از ایشان در حوزه‌ی آموزشی در مجله‌ی آزمون چاپ شده است.

دفتر برنامه‌ریزی رهگشای فرصت است (شعر آموزشی)

منصور شادمهر، مسئول نمایندگی کانون در شهرضا است که دستی هم در شعر و ادب دارد. او می‌نویسد و شعر می‌گوید. تاکنون شعرهای زیادی از ایشان در حوزه‌ی آموزشی در مجله‌ی آزمون چاپ شده است.


"لیس الا ما سعی" را حکمت است

                            گوش کن این نکته را تا فرصت است

آن که می­خواهد و می­کوشد موفق می­شود

                           و آن که سستی می­کند در کار، اندر حسرت است

گر بخواهی، می­توانی زود تصمیمی بگیر

                          نوشدارویی که می­خواهی در اول، همت است

 

عزم راسخ، همت والا، تلاش مستمر

                           هر که را این هر سه باشد، در طلوع شوکت است

هر که را کار زیاد و فرصتی اندک بود

                           دفتر برنامه‌ریزی، رهگشای فرصت است

هر که را پاداش کار خویش شد، وقت درو

                            نی، تو «جو» می­کاری و پاداش کارت «ذرت» است