برای این‌که سال تحصیلی خوبی داشته باشم چه‌کار کنم؟

سعی کنید درس هر روز را همان روز بخوانید. این کار مهم‌ترین و بهترین روش برای سال تحصیلی پیش روی شماست.

برای این‌که سال تحصیلی خوبی داشته باشم چه‌کار کنم؟

برای این‌که سال تحصیلی خوبی داشته باشم چه‌کار کنم؟

1- سعی کنید درس هر روز را همان روز بخوانید. این کار مهم‌ترین و بهترین روش برای سال تحصیلی پیش روی شماست و این کار را از همان روز اول مدرسه انجام دهید. این روش در برنامه‌ریزی آموزشی شما معجزه می‌کند.

2- سعی کنید منابع مطالعاتی درست را به کمک پشتیبانتان انتخاب کنید.

3- کتاب درسی را به طور کامل و با دقت مطالعه کنید و تمرینات مربوط به هر مبحث را در اولین فرصت حل کنید تا انباشته نشوند.