شیوه‌ی صحیح برگزاری آزمون (2)

خودنگاری قبل و بعد از آزمون را با هم مقایسه کنید و میزان بسته‌ی ده‌تایی خود را با میزان تلاشی که در دفتر برنامه‌ریزی در صفحه‌ی 182 برای هر درس نوشته‌اید مقایسه کنید.

شیوه‌ی صحیح برگزاری آزمون (2)

ارزیابی آزمون سبب می‌شود تا شیوه‌ی مطالعه‌ی خود را تصحیح کنیم و با شناخت نکاتی که بعد از آزمون کسب می‌کنیم می‌دانیم که در آزمون‌های جامع و پوششی به کدام بخش از مباحث توجه بیش‌تری داشته باشیم. بعد از هر آزمون یادگیری خود را دسته‌بندی کرده و شیوه‌ی مطالعاتی را به همراه استراتژی مطالعه‌ی خود ارزیابی کنید تا در استراتژی بازگشت همه‌ی نقاطی که شناسایی می‌کنید در همان صفحه نشان‌دار و نکته‌برداری کنید و هنگام مطالعه‌ی مجدد به آن‌ها دقت بیش‌تری داشته باشید؛ اما برخی از اشتباهات به دلیل عجله کردن اتفاق می‌افتند. برای مثال اشتباهات افقی و اشتباهات عمودی.

اشتباه افقی: یعنی جابه‌جا زدن گزینه‌ها. به جای عدد سه، گزینه‌ی سه را پاسخ می‌دهید.

اشتباه عمودی: یعنی در پاسخ‌نامه گزینه‌ها را جابه‌جا پر می‌کنید.

برای جلوگیری از چنین اشتباهاتی سعی کنید عجله کردن را از برنامه‌ی خود حذف کنید و منطبق با خودنگاری آزمون بسته‌ی ده‌تایی خود را مشخص کنید تا هر بسته از هر درس را در زمان مشخص‌شده پاسخ دهید.

خودنگاری قبل و بعد از آزمون را با هم مقایسه کنید و میزان بسته‌ی ده‌تایی خود را با میزان تلاشی که در دفتر برنامه‌ریزی در صفحه‌ی 182 برای هر درس نوشته‌اید مقایسه کرده و با پشتیبان خود ارزیابی کنید.