بهترین کاری را که از دستت برمی‌آید انجام بده

آهسته قدم بردار و برای چیز‌های مهمی که همه برای آن می‌جنگند آرامش خود را حفظ کن.

بهترین کاری را که از دستت  برمی‌آید انجام بده

آهسته قدم بردار و برای چیز‌های مهمی که همه برای آن می‌جنگند آرامش خود را حفظ کن.

حفظ آرامش به دور شدن از خانواده و محصور شدن در یک اتاق نیست. حفظ آرامش، بودن در کنار کسانی است که این روزهایت را تجربه کرده‌اند و به موفقیت تو امیدوار هستند؛ بودن در کنار خانواده و آرامش در ادامه‌ی مسیر...

حفظ آرامش یعنی قدرت نه گفتن در دل تمام مشکلاتی که قطعاً به پیش پایت خواهند آمد و تو را مجبور به ایستادن و توقف می‌کنند تا از هدف دور شوی.

نمی‌دانم‌ها را به زبان بیاور و  برای کسانی بازگو کن که برای‌شان مهم هستی.

روزهای پاییزی کم کم رو به اتمام است.

ندانستن عیب نیست. وقتی ندانی و غرق در نپرسیدن‌های طولانی شوی، راه برای بازگشت سخت خواهد شد.

روزهای سخت در انتظار توست. از همین امروز از تجربه‌های سخت و دشوار استقبال کن.

گذشتن از ضعف‌ها در این روزها تو را متوجه آن خواهد کرد که از آینده چه می‌خواهی و این‌ها همان آیتم‌هایی هستند که برای موفق شدن باید آن‌ها را در برنامه‌ات تجربه کنی.

با دست روی دست گذاشتن و امروز و فردا کردن، کاری را پیش نخواهی برد. چیزی که آرزویش را در سر داری به همین راحتی به دست نخواهد آمد.

آموزه‌ها و ابزارهای گذشتنِ دلخواه از این امتحان را بارها شنیده‌ای. بهترین کاری را که از دستت برمی‌آید انجام بده.