کندخوانی

در تماس تلفنی که با او داشتم در مورد نتیجه‌ی آزمون قبلش ابراز نگرانی می‌کرد و می‌گفت که همیشه زمان کم می‌آورد و نمی‌تواند خود را به برنامه‌ی راهبردی برساند.

کندخوانی

در تماس تلفنی که با او داشتم در مورد نتیجه‌ی آزمون قبلش ابراز نگرانی می‌کرد و می‌گفت که همیشه زمان کم می‌آورد و نمی‌تواند خود را به برنامه‌ی راهبردی برساند و همیشه مطالب نخوانده‌ای در هر آزمون می‌ماند و او آن‌ها را هر آزمون بر دوش خود می‌کشد و نمی‌داند که چگونه زمانش را تنظیم کند. با شناختی که از او داشتم توجهش را به نکته‌ای جلب کردم و به او یادآور شدم که  در کنار سایر نکات مثبتی که دارد، بسیار کندخوان است و این کندخوانی موجب کمبود زمان می‌شود.

برای بهبود کندخوانی چه کاری انجام دهیم؟

دو عامل عمده را بررسی و در صورت وجود برطرف کنید:

1- عدم تمرکز که باعث خلل در یادگیری می‌شود و سرعت مطالعاتی را پایین می‌آورد.

2- تلاش برای حفظ واژه به واژه‌ی مطالب

اولین گام در جهت حل مسئله شناسایی صحیح مسئله است و باید مسائل را برای حل کردن، ریشه‌یابی کنید و بدانید که مثلاً علت کمبود وقت شما چیست. آیا کندخوان هستید یا ساعت خوابتان زیاد است یا اوقات مرده‌ی زیادی دارید. سپس در جهت حل ریشه‌ی مسئله اقدام کنید تا به بهترین حالت از زمان نهایت بهره را ببرید.