کفش‌های آهنین

ریاضی را با کفش‌های آهنین بخوان! اکنون حتماً ذهنت کارش را به‌خوبی انجام می‌دهد و به صورت منطقی شروع به سؤال‌سازی می‌کند. سؤال‌

کفش‌های آهنین

ریاضی را با کفش‌های آهنین بخوان! اکنون حتماً ذهنت کارش را به‌خوبی انجام می‌دهد و به صورت منطقی شروع به سؤال‌سازی می‌کند. سؤال‌هایی مانند ارتباط بین خواندن ریاضی و کفش چیست؟ نوع کفش کجا و ریاضی کجا؟

راه‌حل‌های مسائل ریاضی آن‌قدر پیاده‌روی می‌خواهد که کفش آهنین لازم خواهی داشت. آن‌قدر تکرار لازم است، آن‌قدر تمرین احتیاج است که کفش آهنین لازم خواهد شد!

برای تیپ‌شناسی سؤالات ریاضی باید مسیرهای زیادی بروی؛ پس کفش‌های آهنینت را به پا کن و سعی کن آن‌قدر تمرین حل کنی، آن‌قدر سؤال ببینی که در تیپ‌شناسی سؤالات ریاضی قوی شوی. پس دست به کار شو و کفش‌های آهنینت را برای طی چنین طریقی به پا کن تا بتوانی پیروزی را از آن خود سازی.

همایش جمع بندی عربی بخش اول
چهارم دبیرستان     دبیر : فرزاد قنبری