علامت سؤال‌ها

کتاب تمریناتش را بررسی می‌کردم. با رنگ‌های مختلف علامت سؤال‌هایی در کنار سؤالات قرار داده بود.

علامت سؤال‌ها

کتاب تمریناتش را بررسی می‌کردم. با رنگ‌های مختلف علامت سؤال‌هایی در کنار سؤالات قرار داده بود. بیش‌تر و دقیق‌تر نگاه کردم. هر چه کتابش را بیش‌تر ورق می‌زدم و مباحث مختلف را بررسی می‌کردم این علامت سؤال‌ها بیش‌تر می‌شد. در پایان تنها یک جمله نوشتم «برای علامت سؤال‌ها چه فکری کرده‌ای؟»

حتماً شما هم از این علامت سؤال‌ها در کتاب‌های مختلفتان و در مباحث متفاوتی دارید. اکنون از شما می‌پرسم برای علامت سؤال‌ها چه برنامه‌ای دارید؟ آیا فکر نمی‌کنید با پیگیری این علامت سؤال‌ها و پاسخ به آن‌ها نکات بیش‌تری یاد خواهید گرفت و یادگیری‌تان کامل خواهد شد؟ چه‌بسا تلنگری به یادگیری‌های ناقص‌ خود بزنید. پس برای علامت سؤال‌ها فکری کنید. با برنامه و شجاعانه با آن‌ها برخورد کنید و در جهت پاسخ به آن‌ها به سراغ دبیران و اساتید خود بروید. حتی می‌توانید در گروه‌های دوستانه از دوستان آگاهتان در کاهش این علامت سؤال‌ها بهره بگیرید تا به پیروزی و موفقیت نزدیک‌تر شوید.