آزمون 22 آبان هشتم چگونه بود؟ - فیلم

آزمون 22 آبان چگونه بود

آزمون 22 آبان هشتم چگونه بود؟ - فیلم

در این آزمون

از هر 10 سوال :

 یک سوال نگاه به  گذشته از آزمون 8 آبان

یک سوال از کتاب آبی در دودرس ریاضی و علوم بود.

2سوال مربوط به پیشروی آزمون 24مهر، 5 سوال مربوط به پیش‌روی آزمون 8 آبان و 3 سوالمربوط به پیشروی جدید، مختصآزمون 22 آبان

درس ریاضی :

 برای تراز 5500 به پایین دشوار بود.

درس علوم :

برای تمام بازه های ترازی یک واحد دشوار بود

درس فارسی :

برای تراز 5500 یک واحد ساده بود.

فایل های ضمیمه