آزمون 22 آبان هفتم چگونه بود؟ - فیلم

آزمون 22 آبان چگونه بود

آزمون 22 آبان هفتم چگونه بود؟ - فیلم

در این آزمون :

از هر 10 سوال :

 یک سوال نگاه به  گذشته از آزمون 8 آبان

یک سوال از کتاب آبی در دودرس ریاضی و علوم

نمودار پیش‌روی

2سوال مربوط به پیشروی آزمون 24مهر، 5 سوال مربوط به پیش‌روی آزمون 8 آبان و 3 سوالمربوط به پیشروی جدید، مختصآزمون 22 آبان

درس ریاضی:

 در تمام بازه های ترازی متعادل بود.

درس علوم:

در تمام بازه های ترازی متعادل بود.

درس فارسی:

برای تراز 7000 و 5500 ساده بود.


فایل های ضمیمه