نوروز 96

تحلیل دهدهی آزمون 22 آبان دوم دبیرستان

تحلیل دهدهی آزمون 22 آبان دوم دبیرستان و ....تحلیل دهدهی آزمون 22 آبان دوم دبیرستان

درس ریاضی برای همه ی ترازها آزمون متعادلی بوده ولی ریاضی موازی برای محدوده های ترازی 4750، 5500 و 6250 یک واحد دشوار بوده و برای محدوده‌ی 7000 متعادل بوده است.

درس هندسه برای محدوده‌های ترازی 4750، 6250 و 7000 متعادل بوده ولی برای محدوده‌ی ترازی 5500 یک واحد ساده‌تر بوده.

درس آمارومدلسازی برای محدوده‌ی ترازی 4750 یک واحد ساده تر و برای بقیه دانش‌آموزان آزمون متعادلی بوده است.

درس فیزیک برای محدوده های ترازی 4750، 5500 و 6250 متعادل بوده و برای دانش‌اموزان محدوده ی ترازی 7000 یک واحد دشوار بوده است.

درس شیمی برای همه ی محدوده‌های ترازی متعادل بوده  و درس شیمی شاهد برای همه ی محدوده های ترازی یک واحد دشوارتر بوده است.

تحلیل دهدهی آزمون 22 آبان دوم دبیرستان


درس ریاضی برای ترازهای 4750 و 7000 آزمون متعادلی بوده و برای محدوده‌های ترازی 5500 و 6250 یک واحد دشوارتر بوده است. 

درس هندسه برای محدوده‌های ترازی 4750 و 6250 یک واحد دشوار بوده و برای بقیه ی دانش‌اموزان آزمون  متعادل بوده است.

درس زیست برای همه‌ی دانش‌آموزان آزمون متعادلی بوده است.

درس فیزیک برای محدوده های ترازی 4750 و 5500  متعادل بوده و برای دانش‌اموزان محدوده ی ترازی 6250 و 7000 یک واحد دشوار بوده است.

درس شیمی برای محدوده‌های ترازی 5500، 6250 و 7000 یک واحد ساده تر و برای محدوده‌ی ترازی 4750 متعادل بوده است.

درس شیمی شاهد برای محدوده های ترازی 4750، 5500 و 6250 یک واحد دشوارتر  وبرای محدوده‌ی 7000 متعادل بوده است.

فایل های ضمیمه
معتلات ( بخش دوم )‌ از عربی 3 سوم دبیرستان
  برای شرکت در کلاس کلیک کنید( دروس عمومی سوم دبیرستان)
دبیر : سید محمد علی مرتضوی