تجهیز کتابخانه‌ی وکیلی زارچ در شهرستان زارچ و صدوق

تجهیز کتابخانه‌ی وکیلی زارچ در شهرستان زارچ و صدوق

تجهیز کتابخانه‌ی وکیلی زارچ در شهرستان زارچ و صدوق

بنیاد علمی – آموزشی قلم چی، کتابخانه عمومی جامع وکیلی در شهرستان زارچ و صدوق از توابع استان یزد را تجهیز نمود. آقای ابوالقاسم آزاد ، مسئول کتابخانه می گوید این کتابخانه در سال1392 با زیر بنای 900 متر مربع در سه طبقه تاسیس شده و در دوشیفت صبح و بعداز ظهر همه روزه پذیرای دانش آموزان و دانشجویان مشتاق مطالعه می باشد. ایشان ضمن تشکر و قدردانی از اقدام بنیاد ،متذکر شدند ، کتابخانه به دلیل تازه تاسیس بودن و کمبود اعتبارات فاقد میز و صندلی کافی برای استفاده اعضای کتابخانه بودکه با این اقدام بنیاد بخش زیادی از کمبود های کتابخانه برطرف شده است .

 اقلام اهدایی به این واحد آموزشی، 20 میز مطالعه ، 93صندلی و 5 میز رایانه می باشد.

هزینه اقلام اهدایی 130/900/000 ریال (13 میلیون و 90هزار تومان) می باشد که 100/000/000 ریال( 10میلیون تومان) از سوی بنیاد علمی – آموزشی قلم چی و 30/900/000 ریال( 3 میلیون و 90هزار تومان) نیز از محل اعتبارات کتابخانه پرداخت شده است.

شایان ذکر است با احتساب این واحد آموزشی، از آغاز سال 1392 تاکنون، 381 مدرسه توسط بنیاد علمی - آموزشی قلم چی تجهیز و یا هوشمندسازی شده است.

تجهیز کتابخانه‌ی وکیلی زارچ در شهرستان زارچ و صدوق

تجهیز کتابخانه‌ی وکیلی زارچ در شهرستان زارچ و صدوق

تجهیز کتابخانه‌ی وکیلی زارچ در شهرستان زارچ و صدوق