در فایل پیوست 10 سؤال به همراه پاسخ تشریحی از مباحث 22 آبان درس شیمی ضمیمه شده است.

تهیه و تنظیم : سهند راحمی پور

فایل های ضمیمه