نکات تکمیلی برای مجموعه‌ها

مبحث مجموعه‌ها در این آزمون به طور کامل همراه فصل اعداد حقیقی مطرح می‌شود. برای تسلط بهتر بر فصل مجموعه‌ها به نکات زیر توجه کنید.

نکات تکمیلی برای مجموعه‌ها

مبحث مجموعه‌ها در این آزمون به طور کامل همراه فصل اعداد حقیقی مطرح می‌شود. برای تسلط بهتر بر فصل مجموعه‌ها به نکات زیر توجه کنید:

1. تعریف مجموعه را به‌دقت بخوانید؛ این‌که مجموعه دارای چه ویژگی‌ای است و بسیاری موارد مجموعه تشکیل نمی‌دهد.

2. مجموعه‌های مساوی باید ‌تعداد عضو و نوع آن‌ها یکسان باشد. تک تک عضوها را در دو مجموعه‌ برابر قرار دهید.

3. مجموعه‌های معروف ریاضی اعداد طبیعی و صحیح و حسابی و گویا را با تمام ویژگی عضوها و زیرمجموعه بودن‌های‌شان مطالعه کنید.

4. به‌کارگیری عضو و زیرمجموعه در مجموعه‌ها در تست‌ها را فراموش نکنید. عضو برای یک عدد به کار می‌رود و مجموعه برای یک عبارت.

5. اجتماع و اشتراک و تفاضل مجموعه‌ها را در نظر بگیرید. اجتماع دربرگیرنده‌ی همه‌ی اعضاست و تکرار عضو در آن اعمال نمی‌شود. اشتراک نیز مشترک بودن همه‌ی عضوها را نشان می‌دهد و تفاضل دربرگیرنده‌ی همه‌ی عضوها منهای اشتراک است.

6. نمودار ون و رابطه‌ی تفاضل و اجتماع و اشتراک مجموعه‌ها را مد نظر قرار دهید.

7. عضوهای مجموعه را برحسب مقادیر آن بنویسید.