من و برنامه‌ی آزمون

همیشه هدف از شروع هر کاری، به انجام رساندن آن است. درواقع قبل از هر اقدامی انتهای کار معلوم شده و برنامه‌های لازم برای رسیدن به آن تداعی می‌شود.

من و برنامه‌ی آزمون

همیشه هدف از شروع هر کاری، به انجام رساندن آن است. درواقع قبل از هر اقدامی انتهای کار معلوم شده و برنامه‌های لازم برای رسیدن به آن تداعی می‌شود. همه‌ی بچه‌های کانونی امسال هدفشان را مشخص کردند. در هر مقطع و پایه‌ای که هستند با توجه به خودویژگی‌های خودشان عهدی با خود بستند که به آن‌چه می‌خواهند برسند. برای همه‌ی ما پرواضح است که جمع بچه‌های کانونی، جمع سخت‌کوشانی است که می‌خواهند با برنامه‌ریزی به اهدافشان دست پیدا کنند. برنامه‌ریزی عامل اصلی رسیدن به هر هدف به‌ظاهر غیر ممکن است.

در مسیر رسیدن به هدف وقتی طبق برنامه عمل کنید نمودار رشد با شیب مثبت پیش می‌رود. شاید در طول مسیر بعضی وقت‌ها افت داشته باشید ولی ماندگار نیست و دوباره پیشرفت از سر گرفته می‌شود. درواقع بالا و پایین‌های زیادی در طول رسیدن به هدف پیش می‌آید که طبیعی است و نباید در به انجام رساندن کار سرد و سست شد.

یکی از مزیت‌های اصلی برنامه‌ی آزمون، وجود دوره و تکرارهای زیاد است که دانش‌آموز را دلگرم می‌کند. هر بار که از عملکرد خودتان راضی نبودید بهتر است به جای ناراحتی به سراغ برنامه‌ی راهبردی بروید و در اولین فرصتی که مباحث آن آزمون تکرار می‌شود به فکر جبران باشید. درواقع با وجود تکرار زیاد مباحث در طول برنامه، عملاً نگرانی بابت جا ماندن از برنامه یا نارضایتی از نتیجه نباید پیش بیاید. در هر شرایطی پیش رفتن با برنامه‌ی آزمون بهترین و ساده‌ترین کار ممکن برای نجات از سردرگمی است.