رکن اول مطالعه (پیش‌خوانی)

مرحله‌ی اول مطالعه که ادراک نامیده می‌شود با قدم اول به نام پیش‌خوانی شروع می‌شود.

رکن اول مطالعه (پیش‌خوانی)

مرحله‌ی اول مطالعه که ادراک نامیده می‌شود با قدم اول به نام پیش‌خوانی شروع می‌شود. همان گونه که از نام این مرحله مشخص است، مطالعه قبل از مرحله‌ی یادگیری در کلاس شروع می‌شود. در مرحله‌ی پیش‌خوانی نیاز به مطالعه‌ی دقیق و موبه‌موی مطالب نیست. فقط کافی است قبل از حضور در کلاس، مطالب مورد نظر یک بار مانند داستان کوتاه و روزنامه‌وار مطالعه شوند.

اصول پیش‌خوانی به همین عمل ساده و جزئی محدود می‌شود؛ ولی تأثیر روش پیش‌خوانی چنین ساده و جزئی نیست.

با پیش‌خوانی، مرحله‌ی یادگیری مطالب با توجه به آمادگی ذهنی، با سهولت طی خواهد شد و درنتیجه یک گام از هم‌کلاسی‌ها پیشی خواهید گرفت. از طرفی با گذر از نکات پایه و ساده، نکات دشوارتر که ذهن اکثر هم‌کلاسی‌ها متوقف شده و یادگیری کند می‌شود، ذهن شما شروع به چالش می‌کند و یادگیری چند برابری حاصل خواهد شد. در این مرحله است که تأثیر اساسی پیش‌خوانی و آمادگی ذهنی قبل از کلاس مشخص می‌شود.