هدف‌گذاری چند از 10

یکی از کارهایی که برای مشاوره‌ی کارنامه انجام می‌دهم انجام هدف‌گذاری مناسب برای دو الی سه درس مهم در بعدازظهر آزمون موقع تحلیل کارنامه برای دانش‌آموزان است.

هدف‌گذاری چند از  10

یکی از کارهایی که برای مشاوره‌ی کارنامه‌ انجام می‌دهم انجام هدف‌گذاری مناسب برای دو الی سه درس مهم در بعدازظهر آزمون موقع تحلیل کارنامه برای دانش‌آموزان است.

زمانی که از دانش‌آموزانم پرسیدم که چرا تعداد غلط‌های آزمون آن‌ها زیاد است و هر آزمون تغییر چندانی در ترازشان مشاهده نمی‌شود اکثر آن‌ها یک پاسخ مشترک داشتند و آن هم چیزی جز این جمله نبود که: «ما به سؤالات شک‌دار هم پاسخ می‌دهیم.»

با هم قرار گذاشتیم که روشی را برای کاهش تعداد غلط‌ها پیدا کنیم و آن روش چیزی جز انجام هدف‌گذاری چند از 10 قبل از آزمون نبود.

در بعدازظهر آزمون به همراه دانش‌آموزانم هنگام مشاوره‌ی کارنامه با مشورت با آن‌ها و شناختی که از ساعت مطالعه و میزان پاسخ‌گویی آن‌ها به سؤالات داشتم دو درس را به عنوان درس اصلی برای هدف‌گذاری انتخاب کردیم و برای آن هدف‌گذاری چند از 10 انجام دادیم.

با انجام این روش در طی چند آزمون نقطه‌ی قوت پایدار درس‌های خود را شناختند و بعد از تثبیت آن به سراغ درس‌های دیگر رفتند تا با انجام این روش هم میزان غلط‌های هر آزمون را کاهش داده و هم به دانش‌آموزانم یاد داده باشم که جلسه‌ی آزمون فقط مختص پاسخ‌گویی به سؤالاتی است که صددرصد به پاسخ آن‌ها اطمینان دارند.

با انجام روش هدف‌گذاری چند از 10 در ابتدای هر آزمون برای خودتان آزمونی دور از غلط و همراه با یک تراز معقول هدف‌گذاری و پیش‌بینی کنید.