اولین جشنواره‌ی دستاوردهای پروژه‌های دانشجویی بنیاد قلم چی

اولین جشنواره‌ی دستاوردهای پروژه‌های دانشجویی حمایت شده توسط بنیاد قلم چی 21 آبان در دانشکده فنی دانشگاه تهران برگزار می‌شود .

اولین جشنواره‌ی دستاوردهای پروژه‌های دانشجویی بنیاد قلم چی

در جهت حمایت از دانشجویان نخبه و طرح های تحقیقاتی آنها ، بنیاد علمی آموزشی قلم چی از پروژه های دانشجویی در گروه مهندسی که بیشتر جنبه های آزمایشگاهی داشته باشند ، حمایت می کند.

اولین جشنواره ی دستاوردهای  پروژه های دانشجویی حمایت شده توسط بنیاد قلم چی 21 آبان در دانشکده فنی دانشگاه تهران برگزار می شود .اولین جشنواره‌ی دستاوردهای پروژه‌های دانشجویی بنیاد قلم چی