اولین جشنواره‌ی دستاوردهای پروژه‌های دانشجویی بنیاد قلم چی

اولین جشنواره‌ی دستاوردهای پروژه‌های دانشجویی حمایت شده توسط بنیاد قلم چی 21 آبان در دانشکده فنی دانشگاه تهران برگزار می‌شود .در جهت حمایت از دانشجویان نخبه و طرح های تحقیقاتی آنها ، بنیاد علمی آموزشی قلم چی از پروژه های دانشجویی در گروه مهندسی که بیشتر جنبه های آزمایشگاهی داشته باشند ، حمایت می کند.

اولین جشنواره ی دستاوردهای  پروژه های دانشجویی حمایت شده توسط بنیاد قلم چی 21 آبان در دانشکده فنی دانشگاه تهران برگزار می شود .اولین جشنواره‌ی دستاوردهای پروژه‌های دانشجویی بنیاد قلم چی