واکنش فلزات گروه اول با آب

این فیلم آموزشی تمایل و سرعت واکنش فلزات قلیایی (عناصر گروه اول) را به صورت مایسه ای نشان می‌دهد.

واکنش فلزات گروه اول با آب

مقایسه‌ی تمایل فلزات قلیایی (عناصر گروه اول) در واکنش با آب

فایل های ضمیمه

واکنش فلزات گروه اول با آب

مطالب مرتبط