واکنش فلزات گروه اول با آب

این فیلم آموزشی تمایل و سرعت واکنش فلزات قلیایی (عناصر گروه اول) را به صورت مایسه ای نشان می‌دهد.مقایسه‌ی تمایل فلزات قلیایی (عناصر گروه اول) در واکنش با آب

فایل های ضمیمه
مطالب مرتبط ...