نکات و ویژگی‌های آزمون 22 آبان دوم حسابداری

ازآنجایی که فصل 1 تئوری است و با توجه به اینکه مطالب آن قابل فهم و البته خط به خط دارای نکته است توصیه می‌شود که براین فصل تسلط کامل داشته باشید

نکات و ویژگی‌های آزمون 22 آبان دوم حسابداری

اصول حسابداری 1

فصل های 1 تا 3: کل مباحث

ازآنجایی که فصل 1 تئوری است و با توجه به اینکه مطالب آن قابل فهم و البته خط به خط دارای نکته است توصیه می شود که براین فصل تسلط کامل داشته باشید. در رابطه با فصل های 2 و 3 نیز توصیه می شود بر نحوه تجزیه و تحلیل رویدادهای مالی مسلط باشید. در آزمون 22/ آبان/94 نیز 2 نمونه از سؤالات سراسری که یکی مربوط به فصل 1 و دیگری مربوط به فصل 3 می‌باشد، آمده است.

مفاهیم و روشهای آماری 1

فصل 1: کل مباحث

فصل 2: از ابتدای فصل تا انتهای فراوانی های تجمعی

از آنجایی که فصل 1 هم تئوری و هم حل کردنی است تسلط بر قسمت تئوری و مهارت در حل مسائل آن به خصوص قسمت «زیگما» ضروری می باشد. در رابطه با فصل 2 نیز تسلط بر نحوه تنظیم جدول توزیع فراوانی توصیه می شود. در آزمون 22/ آبان/94 نیز 1 نمونه از سؤالات سراسری مربوط به فصل 1 آمده است.

امور عمومی بازرگانی

فصل 1: کل مباحث

فصل 2: از ابتدای فصل تا انتهای انواع بازار

از آنجایی که درس امور عمومی بازرگانی درسی کاملاَ تئوری است پیشنهاد می‌شود که خط به خط فصل ها را با دقت بخوانید، به خصوص در فصل 2 به مثال های اشاره شده توجه زیادی داشته باشید. در آزمون 22/ آبان/94 نیز 1 نمونه از سؤالات سراسری که مربوط به فصل 1 می‌باشد، آمده است.


آدنا اراکلیان

مسؤل دفترچه دوم حسابداری

خرید کتاب