درس 4 لغات کپلان 500 به همراه ترجمه‌ی فارسی

درس 4 لغات کپلان 500 به همراه ترجمه‌ی فارسی را اینجا بیاموزید.

درس 4 لغات کپلان 500 به همراه ترجمه‌ی فارسی


Audacious 

بی پروا/بی باک

Diatribe 

زخم زبان/سخن تلخ

Sardonic 

طعنه آمیز/کنایه آمیز

Assuage 

آرام کردن/تخفیف دادن

 Desiccate 

درجای خشک نگه داشتن/خشک کردن

Lampoon 

کنایه/هجو کردن

 Surfeit 

پرخورده/زیاده روی

Grievous 

دردناک/شدید/اندوه آور

Frenetic 

دیوانه آتشی/شوریده

ingenuous 

صاف و ساده/رک گو

Lapidary 

سنگ شناس/گوهر شناس

Zeal 

شوق/ذوق/حرارت

inexorable 

نرم نشدنی/سخت/سنگدل

misanthrope 

انسان گریز

Abyss 

بسیار عمیق

Pragmatic 

عمل گرا/فضول/عملی

Misssive 

نامه رسمی

Nettle 

خون آدم رو به جوش آوردن

Sycophant 

آدم چاخان/چابلوس

Lachrymose 

اشکزا/اشکی/اشکبار