آلبوم عکس رتبه‌های برتر کانون درکنکور هنرستان 94

نگاهی گذرا به رتبه‌های برتر کنکور هنرستان در سال 94

آلبوم عکس رتبه‌های برتر کانون درکنکور هنرستان 94آلبوم عکس رتبه‌های برتر کانون درکنکور هنرستان 94

عکس دسته جمعی از رتبه های تک رقمی کنکور هنرستان سال 94

آلبوم عکس رتبه‌های برتر کانون درکنکور هنرستان 94

عکس یادگاریبرخی از رتبه های یک کنکور هنرستان سال 94

آلبوم عکس رتبه‌های برتر کانون درکنکور هنرستان 94

عکس یادگاری از رتبه های تک رقمی گروه الکترونیک در کنکور هنرستان سال94

آلبوم عکس رتبه‌های برتر کانون درکنکور هنرستان 94

عکس یادگاری برخی از رتبه های تک رقمی گروه تاسیسات در کنکور هنرستان سال94


عکس های یادگاری نفرات برتر با خانواده :

این عکس ها در روز جشن تجلیل از نفرات تک رقمی کنکور هنرستان سال 94 در ساختمان مرکزی بنیاد علمی و آموزشی قلم چی به یادگار گرفته شده است.

آلبوم عکس رتبه‌های برتر کانون درکنکور هنرستان 94

آلبوم عکس رتبه‌های برتر کانون درکنکور هنرستان 94

آلبوم عکس رتبه‌های برتر کانون درکنکور هنرستان 94

آلبوم عکس رتبه‌های برتر کانون درکنکور هنرستان 94

آلبوم عکس رتبه‌های برتر کانون درکنکور هنرستان 94

آلبوم عکس رتبه‌های برتر کانون درکنکور هنرستان 94

آلبوم عکس رتبه‌های برتر کانون درکنکور هنرستان 94


تهیه و تنظیم

سید سعید قره یالی