فراشناخت و دو فرایند اساسی

فراشناخت مفهوم مهمی در تئوری شناختی و شامل دو فرایند اساسی است که هم‌زمان با هم اتفاق می‌افتند.

فراشناخت و دو فرایند اساسی

فراشناخت مفهوم مهمی در تئوری شناختی و شامل دو فرایند اساسی است که هم‌زمان با هم اتفاق می‌افتند:

«یادداشت کردن پیشرفت در حین یادگیری» و «ایجاد تغییر در روش‌های یادگیری» در صورتی که مطلب خوب یاد گرفته نشود.

فراشناخت شامل خودسازمان‌دهی، خودپاسخ‌دهی و ابتکار است.

مهارت‌های شناختی عبارت‌اند از:

1. کنترل آگاهانه‌ی یادگیری

2. برنامه‌ریزی و انتخاب راهبردها

3. یادداشت کردن پیشرفت‌های یادگیری

4. اصلاح اشتباهات، تجزیه و تحلیل اثربخشی راهبردهای یادگیری و تغییر رفتار یادگیری و راهبردها در صورت نیاز

چگونه می‌توان بین یادگیرندگان مبتدی و یادگیرندگان باتجربه تفاوت قائل شد؟

اغلب یادگیرندگان مبتدی، کیفیت کار خود را بررسی نمی‌کنند یا هم‌چنان که پیشرفت می‌کنند، اصلاحات لازم را انجام نمی‌دهند و با یادگیری سطحی خشنود می‌شوند. یادگیرندگان مبتدی مشکل را عمیقاً مورد بررسی قرار نمی‌دهند و بین موضوعات ارتباط ایجاد نمی‌کنند. یادگیرندگان باتجربه از یادگیرندگان مبتدی آگاه‌ترند و اگر موفق به یادگیری مطلبی نشوند، از آن سطحی نمی‌گذرند و اشتباهاتشان را بررسی می‌کنند.

کنترل آگاهانه‌ی یادگیری شامل موارد زیر است:

- ارتباط دادن مطالب با اطلاعات قبلی

- تعیین هدف یادگیری

- در نظر گرفتن منابع شخصی (کتاب، دسترسی به کتابخانه، رایانه، مکان مطالعه)

- در نظر گرفتن نوع آزمون (کتبی و چندگزینه‌ای و...)

- در نظر گرفتن نحوه‌ی ارزیابی

- در نظر گرفتن سطح انگیزش خود

- تعیین سطح اضطراب خود