برای درس‌های اصلی به صورت روزانه تست حل کنید

برای این‌که از مطالعه بهترین نتیجه را بگیرید ابتدا باید مطالب کتاب درسی را به صورت دقیق مطالعه کنید و قسمت‌های مهم را برای خود مشخص کنید.

برای درس‌های اصلی به صورت روزانه تست حل کنید

برای این‌که از مطالعه بهترین نتیجه را بگیرید ابتدا باید مطالب کتاب درسی را به صورت دقیق مطالعه کنید و قسمت‌های مهم را برای خود مشخص کنید.

سپس با حل کتاب‌های تشریحی متوجه می‌شوید که از مطالب خوانده‌شده به چند روش می‌توان سؤال طرح کرد.

با این مقدار مطالعه سؤال‌های سطح پایین و متوسط که در حد سؤال‌های تشریحی مدرسه هستند و هم‌چنین تست‌های ساده در هر آزمون را می‌توانید پاسخ دهید؛ ولی برای جواب دادن به سؤال‌های مختلف و گاهی سخت نیاز است که تمام جزئیات یک مطلب را بلد باشید.

پس باید برای هر درس با حل کتاب‌های تست متنوع بر تمام مفاهیم تسلط پیدا کنید. بهتر است که برای درس‌های اصلی به صورت روزانه تست حل کنید.

برای درس ریاضی حتی بعد از مطالعه‌ی تشریحی می‌توانید تست حل کنید؛ چون این درس کاملاً مفهومی است و برای درس‌های حفظی اجازه دهید بین مطالعه‌ی تشریحی و حل تست فاصله بیفتد.