هر تست همان لحظه

بعد از آزمون یکی از دانش‌آموزان بسیار خوبم هنگام تحویل پاسخ‌برگش با خوشحالی گفت که آزمون خوبی داشته است و هم‌چنین در درس دین و زندگی درصد بالایی را کسب خواهد کرد.

هر تست همان لحظه

بعد از آزمون یکی از دانش‌آموزان بسیار خوبم هنگام تحویل پاسخ‌برگش با خوشحالی گفت که آزمون خوبی داشته است و هم‌چنین در درس دین و زندگی درصد بالایی را کسب خواهد کرد.

در مشاوره‌ی کارنامه هم اولین نفر آمده بود؛ اما هنگام بررسی کارنامه‌اش درصد دین و زندگی منفی بود! پس از صحبت با او متوجه شدم که صبح آزمون پاسخ‌ها را پس از تمام شدن پاسخ‌دهی به هر درس در پاسخ‌برگش وارد می‌کند و این باعث شده است که در درس دین و زندگی پاسخ‌ها را جابه‌جا وارد کند و متأسفانه برخلاف آن‌که در دو هفته‌ی گذشته برای آزمون زحمت کشیده بود نتوانسته بود بازخورد مناسبی از آزمون دریافت کند.

او نتیجه گرفت که هر تست را در همان لحظه وارد پاسخ‌نامه کند و خوشحال بود که توانسته است این اشتباهش را در آزمون‌های آزمایشی متوجه شود و در جهت برطرف کردن آن اقدام کند. امیدوارم همه‌ی دانش‌آموزان به این نکته‌ی بسیار ظریف توجه کنند و هر تست را در همان لحظه وارد پاسخ‌برگشان کنند تا یک گام به پیروزی در آزمون‌ها نزدیک‌تر شوند.