تعادل مطالعاتی در سه وضعیت

افراط و تفریط در هر کاری مشکل‌ساز است و تعادل، راهکار موفقیت در هر کار از جمله درس خواندن است. همیشه تلاش کنید که متعادل باشید. سه نوع تعادل را باید حفظ کنید.

تعادل مطالعاتی در سه وضعیت

افراط و تفریط در هر کاری مشکل‌ساز است و تعادل، راهکار موفقیت در هر کار از جمله درس خواندن است. همیشه تلاش کنید که متعادل باشید. سه نوع تعادل را باید حفظ کنید:

تعادل در مطالعه‌ی تشریحی و تستی

سعی کنید در هر درس دوسوم ساعت مطالعه‌ی خود را به مطالعه‌ی تشریحی و حل تمرینات تشریحی و مطالعه‌ی نکات  و  یک‌سوم را به تست زدن اختصاص دهید.

تعادل در مطالعه‌ی درس‌های اختصاصی و عمومی

هرگز اشتباه نکنید و جزء دانش‌آموزانی نباشید که عمومی‌ها را دست‌کم می‌گیرند. رمز موفقیت برترها توجه به درس‌های اختصاصی و عمومی با هم است. سعی کنید در هفته حدود 70 درصد ساعت مطالعه‌ی خود را به درس‌های اختصاصی و 30 درصد را به درس‌های عمومی اختصاص دهید. نمودار دایره‌ای دفتر برنامه‌ریزی کمک قابل توجهی برای ایجاد و پی بردن به این تعادل مطالعاتی می‌‌کند.

تعادل در مطالعه‌ی درس‌های پیش و پایه

این بخش از تعادل مربوط به کنکوری‌هاست. اگر با برنامه‌ی راهبردی آزمون‌ها هماهنگ باشید، تعادل بین مطالعه‌ی پیش و پایه خودبه‌خود ایجاد می‌شود.