چند نکته برای خلاصه‌برداری

با تورق سریع از اصل موضوع اطلاعات کسب کنید. به شکل‌ها، تیترها و عناوین کتاب دقت کنید.

چند نکته برای خلاصه‌برداری

1-  ابتدا حجمی را که می‌خواهید خلاصه‌ کنید مشخص کنید.

2- با تورق سریع از اصل موضوع اطلاعات کسب کنید. به شکل‌ها، تیترها و عناوین کتاب دقت کنید.

3- یادداشت‌ها را بر اساس اشخاص، فرمول‌ها، اصطلاحات، تعاریف و... دسته‌بندی کنید.

4- از درخت دانش استفاده کنید. این کار از نظر سازمان‌دهی ذهن و تأثیر در یادگیری از کارایی فوق‌العاده‌ای برخوردار است.

5-  مطالب را به زبان خودتان بنویسید.

6- سعی کنید یادداشت‌های‌تان در حدی مطمئن باشد که جایگزین مناسبی برای منابع اصلی باشد.

7- میزان اهمیت مطالب را با علائم هندسی نشان دهید.

8-  مقابل هر شاخه‌ی فرعی از مثال‌ها استفاده کنید.

9-  نمودارها و تحلیل آن را به صورت جامع بنویسید.

10-  بالای هر خلاصه‌برداری آدرس کامل آن را که شامل عنوان فصل، صفحه و نام کتاب است، بنویسید.