اشتباه متداول در آزمون

با شناسایی این اشتباهات از انجام و تکرار آن‌ها در آزمون پرهیز کنید.

اشتباه متداول در آزمون

با شناسایی این اشتباهات از انجام و تکرار آن‌ها در آزمون پرهیز کنید.

1. وارد کردن پاسخ‌های هر درس در پاسخ‌نامه پس از اتمام پاسخ‌دهی به آن درس

2. بر هم زدن ترتیب سؤالات دفترچه هنگام پاسخ‌دهی

3. وارد کردن پاسخ‌های درس‌های عمومی در پاسخ‌نامه پس از اتمام پاسخ‌دهی به تمام درس‌های عمومی

4. کامل نخواندن سؤالات

5. صرف زمانی بیش از زمان تعیین‌شده برای یک تست

6. عدم توجه به فعل‌های سؤالات (مانند نیست، است) که این موضوع موجب بی‌دقتی می‌شود.

7. صرف زمان درس‌های دیگر برای یک درس