تجربی‌ها قبل از آزمون 22 آبان این تستها را تمرین کنید / زیست

50 سؤال از مبحث‌های پروتئین‌سازی + تکنولوژی زیستی + گردش مواد جهت آمادگی در آزمون 22 آباندر فایل پیوست 50 سؤال از مبحث‌های

پروتئین‌سازی + تکنولوژی زیستی + گردش مواد

جهت آمادگی در آزمون 22 آبان ضمیمه شده است.

فایل های ضمیمه