در فایل پیوست 50 سؤال از مبحث‌های

پروتئین‌سازی + تکنولوژی زیستی + گردش مواد

جهت آمادگی در آزمون 22 آبان ضمیمه شده است.

فایل های ضمیمه