علم و هنر / یادی از گذشته‌ها

قالب شعر مثنوی است و در حوزه‌ی ادبیات تعلیمی جای می‌گیرد. سراینده‌ی شعر عباس شهری است.

علم و هنر / یادی از گذشته‌ها

کودکی گفت من چه‌کار کنم                         تا به آن کار افتخار کنم

گفتمش علم و معرفت آموز                           تا شب محنت تو گردد روز

علم باشد دوای هر رنجی                              علم باشد کلید هر گنجی

گیرمت در جهان بسی باشی                          علم آموز تا کسی باشی

آدمی را اگر هنر باشد                                 به که تا مال و سیم و زر باشد

هر کسی زنده است روزی چند                       تا ابد زنده است دانشمند

قالب شعر مثنوی است و در حوزه‌ی ادبیات تعلیمی جای می‌گیرد. سراینده‌ی شعر عباس شهری است و در کتاب فارسی چهارم دهه‌ی 1330 برای اولین بار به چاپ رسید. این شعر برگرفته از کتاب «یاد شعرهای شیرین دبستان» است که توسط اکبر قره‌داغی گردآوری شده است.

خرید کتاب