کتاب‌های جامع و قهوه‌ای، قهرمانان مرحله‌ی تسلط

در یادگیری روش مطالعه‌ی اصولی آموخته‌ایم که مطالعه‌ی موفق از دست یافتن به «ادراک» قوی از مفاهیم درسی آغاز و به «جمع‌بندی» دقیق این مفاهیم ختم می‌شود.

کتاب‌های جامع و قهوه‌ای، قهرمانان مرحله‌ی تسلط

در یادگیری روش مطالعه‌ی اصولی آموخته‌ایم که مطالعه‌ی موفق از دست یافتن به «ادراک» قوی از مفاهیم درسی آغاز و به «جمع‌بندی» دقیق این مفاهیم ختم می‌شود. در این مسیر بعد از ایستگاه ادراک، از «تثبیت»، «تسلط» و «ارزیابی» نیز عبور می‌کنیم تا سرانجام با انجام جمع‌بندی نهایی، بیش‌ترین بهره‌ی آموزشی ممکن از مفاهیم درسی را کسب کرده باشیم.

در گروه هنرستان، کتاب درسی هم‌چنان اصلی‌ترین مرجع آموزشی در طراحی سؤالات آزمونی است. برای رسیدن به نمرات بالا در آزمون‌های تشریحی و درصد و تراز‌های بالاتر در آزمون‌های برنامه‌ای باید اولین هدف‌گذاری، افزایش تسلط بر کتاب درسی و تمرینات آن باشد؛ اما آماده‌سازی اصولی برای آزمون سراسری، ‌ضرورت حل تست‌های استاندارد در مرحله‌ی تسلط را ایجاب می‌کند.

کتاب‌های جامع، چنان‌که از اسم آن‌ پیداست دربرگیرنده‌ی تست‌های استاندارد درس‌های تخصصی هر کدام از رشته‌های هنرستان است. برای رسیدن به تسلط هر چه بیش‌تر می‌توانید پس از مشاوره با پشتیبان نسبت به تهیه‌ی کتاب‌های قهوه‌ای در درس‌های عمومی و تخصصی اقدام کنید. کتاب‌های قهوه‌ای با افزایش تمرکز بر مفاهیم یک درس شامل مجموعه سؤالات تستی یک درس خاص هستند که این عامل باعث در اختیار داشتن تعداد بیش‌تری از تست‌های استاندارد در یک درس، برای تمرین و تکرار بیش‌تر است.

هنگام مطالعه‌ی درس‌های تخصصی، انجام مرحله‌ی «تسلط» باید بدون بروز وقفه پس از مطالعه‌ی همان درس باشد تا بتوانید به بیشینه‌ی بازدهیِ تسلط بر مطالب دست پیدا کنید. ویژگی استاندارد بودن تست‌های این مجموعه‌ کتاب‌ها، پیام‌آور صرف زمان مناسب برای سؤالات مناسب است. در طول دوره‌ی آماده‌سازی برای آزمون سراسری، زمان، حیاتی‌ترین عنصر سازنده‌ی برنامه‌ی مطالعاتی است و حل تست استاندارد، برترین گام در جهت مدیریت زمان برای رسیدن به آمادگی هر چه بیش‌تر است.