نکات اساسی در مطالعه

برنامه‌ی مطالعه‌ی خود را با دیدی واقع‌بینانه طرح‌ریزی کنید.

نکات اساسی در مطالعه

1. برنامه‌ی مطالعه‌ی خود را با دیدی واقع‌بینانه طرح‌ریزی کنید.

2. از بهترین ساعات خود برای مطالعه استفاده کنید؛ یعنی زمانی که آمادگی ذهنی شما بیش‌تر است.

3. مطالب مشابه را با هم نخوانید.

4. با قطعه قطعه کردن مطلب هر کتاب و اختصاص دادن هر دوره‌ی زمانی به یک قطعه‌ی خاص، استرس ناشی از حجم درس‌ها را به حداقل برسانید.

5. با فاصله‌ی زمانی مطالعه کنید.

6. سعی کنید آن‌چه را آموخته‌اید مورد استفاده قرار دهید.

7. سعی کنید کل مطلب را در نظر بگیرید و روابط بین اجزا را درک کنید.

8. برای مطالعه‌ی یک فصل ابتدا عناوین درشت را بخوانید و سپس یک نگاه کلی به فصل بیندازید.

9. از مطالب مهم یادداشت بردارید.

10. ساعات درس خواندن خود را از کم به زیاد برنامه‌ریزی کنید.

11. مجموعه ساعات خود را در هفته برحسب اولویتی که به درس خاصی می‌دهید بین درس‌های مختلف تقسیم کنید.

12. درس‌های سخت را در یک روز یا یک هفته نگذارید.