راهکار‌های ساده‌ی ایجاد انگیزه (12)

بدون وجود انگیزه‌ی آموزشی قوی‌، حتی بهترین درس‌ها و کتاب‌ها و وسایل آموزشی برای دانش‌آموزان جذاب نخواهد بود.

راهکار‌های ساده‌ی ایجاد انگیزه (12)

بدون وجود انگیزه‌ی آموزشی قوی‌، حتی بهترین درس‌ها و کتاب‌ها و وسایل آموزشی برای دانش‌آموزان جذاب نخواهد بود. عنصر انگیزه‌، چه در وجه درونی و فردی و چه در وجه بیرونی و همگانی آن، یک عامل کلیدی در موفقیت دانش‌آموزانِ تمام مقاطع تحصیلی است. ناظران آموزشی دانش‌آموزان یعنی والدین‌، معلمان و مشاوران در ایجاد و انتشار انگیزه در میان دانش‌آموزان نقش محوری دارند.

راهکار‌های ساده‌ی زیر در ایجاد انگیزه‌ی آموزشی‌، خود ایجادکننده‌ی زمینه‌های مثبت دیگری از آموزش و یادگیری است. باید به این فعالیت‌های زیرساختی توجه ویژه داشت:

  • ایجاد فضای همکاری دانش‌آموزان:

در یک تعمیم قابل قبول‌، غالباً فعالیت مشارکتی زمینه‌های مثبتی در بهبود سطح عملکرد افراد ایجاد می‌کند. شرایط سنی دانش‌آموزان‌، آنان را در گروه‌های هدف در زمینه‌ی استفاده از این تعامل برای بهبود عملکرد قرار می‌دهد. بسیاری از مربیان موفق‌، بستر مناسب را برای حل مشارکتی تکالیف‌، حل مسئله‌ها‌، ارائه‌ی تحقیق‌ها و پروژه‌ها و سایر موارد فراهم می‌کنند و از نتیجه‌ی این اقدام هوشمندانه هر دو گروه سود می‌برند: هم دانش‌آموزان‌، با انگیزه‌ای که در کار متعامل و مشترک در آنان ایجاد می‌شود و هم مربیان‌، با ارتباط حرفه‌ای و جدیدی که در این کار با دانش‌آموزان خود پیدا می‌کنند.

  • ساخت یک محیط امن:

محیط آموزشی باید یک محیط آرام و امن و بدون دغدغه برای تک تک افراد حاضر در آن باشد. همه‌ی دانش‌آموزان و معلمان باید در این محیط احساس آرامش و امنیت کنند و این خود عاملی برای انگیزه داشتن برای حضور در این فضای دلنشین است. وقتی مربیان فضای آموزشی حمایتی و اطمینان‌بخشی در کلاس ایجاد کنند‌، دانش‌آموزان به مرحله‌ی جدیدی از مسئولیت‌پذیری پا می‌گذارند. مرحله‌ای که در آن هم به کار خود و مسئولیت‌هایی که در پی این وظایف وجود دارد می‌پردازند و هم به حمایت همه‌جانبه‌ی مربیان خود باور دارند. این تعریف جدیدی از انگیزه است؛ تعریفی که باید آنرا تجربه کرد.


منبع :