خود را به خواب نزنید؟

تا دیر نشده به خود بیاییم و با برنامه‌ی بیش‌تر و حضور در برنامه‌های کانون مسیر موفقیت را هموار کنیم.

خود را به خواب نزنید؟

بارها در زندگی دیده‌ایم برخی آدم‌ها در حال بیداری خود را به خواب می‌زنند و با صدا کردن هم پاسخ نمی‌دهند؛ انگار به خواب عمیقی فرو رفته‌اند؛ اما خودشان اقرار می‌کنند حوصله‌ی پاسخ دادن را نداشتند و سکوت اختیار کردند.

در حوزه‌ی آموزشی نیز چنین است. برخی دانش‌آموزان واقعیت آموزشی را پنهان می‌کنند و به توصیه‌ها و هشدارها عکس‌العملی نشان نمی‌دهند.

 غیبت‌های مکرر، دیر آمدن در حوزه‌ی امتحانی، بررسی نکردن کارنامه و عدم رعایت مشاوره‌ی پشتیبان که موجب بازماندن از برنامه‌ی راهبردی می‌شود.

زمان درگذر است و پشیمانی سودی ندارد. تا دیر نشده به خود بیاییم و با برنامه‌ی بیش‌تر و حضور در برنامه‌های کانون مسیر موفقیت را هموار کنیم.