چند نکته درباره‌ی مجموعه‌ها

برای یادگیری بخش مجموعه‌ها چند نکته را مد نظر داشته باشید.

چند نکته درباره‌ی مجموعه‌ها

برای یادگیری بخش مجموعه‌ها چند نکته را مد نظر داشته باشید:

1. در اجتماع و اشتراک مجموعه‌ها در صورت زیرمجموعه بودن یک مجموعه، اجتماع مجموعه‌ی بزرگ‌تر اشتراک مجموعه‌ی کوچک‌تر است.

2. برای نماد ریاضی مجموعه حتماً به مجموعه‌های طبیعی و صحیح و حسابی دقت کنید که اعضا از کجا شروع می‌شوند.

3. برای تفاضل مجموعه و به دست آوردن تعداد عضو‌ها از نمودار استفاده کنید.

4. در احتمال‌ها ابتدا فضای نمونه را به دست آورید که چند حالت دارد؛ مانند: در پرتاب سه سکه، فضای نمونه 8 می‌شود. هر سکه دو حالت دارد پس به توان 3 می‌شود.

5. رابطه‌ی عضو و زیرمجموعه و زیرمجموعه‌ی غیر تهی را به یاد داشته باشید.