درس 3 لغات کپلان 500 به همراه ترجمه‌ی فارسی

درس 3 لغات کپلان 500 به همراه ترجمه‌ی فارسی را اینجا بیاموزید

درس 3 لغات کپلان 500 به همراه ترجمه‌ی فارسی


Expurgate 

حذف کردن/تطهیر کردن

Parley 

صحبت کردن/ گفتگو کردن

Fecund 

بارور/برومند/پر ثمر

Dissemble 

بهانه آوردن/وانمود کردن

Sportive 

ورزشی/تفریحی

Verdant 

سبز رنگ/بی تجربه

iniquity 

بی انصرافی/شرارت

Condone 

چشم پوشی کردن از/بخشیدن

Fallow 

شخم زدن/خیش زدن

Orotund 

نیرومند/قوی و واضح در مورد صدا

Dogmatic 

متعصب/کوته فکر

Tawdry 

زرق و برق/جلف

Sully 

آلوده شدن/کثافت

Vernal 

بهاری

Droll 

خنده دار/مضحک/لودگی کردن

Furtive 

پنهانی/نهانی/مخفی

Circumspect 

محافظ کار/محافظ

Malinger 

به تمارض زدن/خود را به ناخوشی زدن

Eloquent 

سلیس/شیوا/سخنگو/سخن آرا

Reticent 

کم گو/ساکت