درس 2 لغات کپلان 500 به همراه ترجمه‌ی فارسی

درس 2 لغات کپلان 500 به همراه ترجمه‌ی فارسی را اینجا بیاموزید

درس 2 لغات کپلان 500 به همراه ترجمه‌ی فارسی

Glower 

اخم/ترشرویی/خیره  نگاه کردن

Monastic 

رهبانی

Pedant 

عالم نما/کرم کتاب

Pathognomoic 

شاخص مرض

Chauvinist 

میهن پرست متعصب

Guile  

حیله/مکر

Sobriquet 

لقب/کنیه

Nascent 

پیدایش/در حال تولد

Belfry 

برج ناقوس کلیسا

Banal 

پیش پا افتاده/معمولی

Crescendo 

قوی شدن یا افزایش صدا به طور تدریجی

Frugality 

کم خرجی/صرفه جویی

Corroborate 

تقویت کردن/اثبات کردن/تایید کردن

Austere 

ریاضت کش/سخت

Luminous 

 درخشان/شب نما

Grovel 

پست کردن/پست بودن/خزیدن

Sanguine  

خوش مشرب/خوش طبع/خونی/سرخ 

Stratagem 

حیله جنگی/تدبیر جنگی

Emulate 

هم چشمی کردن/تقلید کردن

Hegemony 

اولویت/برتری

خرید کتاب