تعداد سؤال و زمان پاسخگویی.آزمون22آبان.پیش تجربی

22آبان

تعداد سؤال و زمان پاسخگویی.آزمون22آبان.پیش تجربی

تعداد سؤال و زمان پاسخگویی.آزمون22آبان.پیش تجربی


فقط در دو درسی که آزمون گواه دارد، سؤال از کنکورهای سال های قبل داریم و بقیه درس ها تمامی سوال‌ها طرح نو هستند.

در هیچ درسی نگاه به گذشته (سؤالی که عیناً از آزمون قبل باشد) نداریم.