تجهیز کتابخانه‌ی موسسه خیریه زکیه (س)در شهرستان تربت حیدریه

تجهیز کتابخانه‌ی موسسه خیریه حضرت زکیه (س)در شهرستان تربت حیدریه

تجهیز کتابخانه‌ی موسسه خیریه زکیه (س)در شهرستان تربت حیدریه

بنیاد علمی – آموزشی قلم چی، کتابخانه موسسه خیریه حضرت زکیه (س) در شهرستان تربت حیدریه از توابع استان خراسان رضوی را تجهیز نمود. آقای جلیل طوسی مدیر موسسه  ، می گوید این موسسه  در سال 1380 تاسیس شده و دانش آموزان در همه مقاطع از کتابخانه موسسه استفاده می کنند. ایشان متذکر شدند در سال جاری 40 دانش آموزتحت پوشش موسسه خیریه از امکانات کتابخانه بهره مند شدند.

 اقلام اهدایی به این واحد آموزشی، 6 میز مطالعه و 5صندلی می باشد.

هزینه اقلام اهدایی 21/280/000 ریال (2 میلیون و 128 هزار تومان) می باشد که 17/480/000 ریال(1 میلیون و 748 هزار تومان) از سوی بنیاد علمی – آموزشی قلم چی و 5/800/000 ریال(580 هزار  تومان) نیز از سوی آقای زارعی نماینده بنیاد در شهرستان تربت حیدریه پرداخت شده است.

شایان ذکر است با احتساب این واحد آموزشی، از آغاز سال 1392 تاکنون، 379 مدرسه توسط بنیاد علمی - آموزشی قلم چی تجهیز و یا هوشمندسازی شده است.

تجهیز کتابخانه‌ی موسسه خیریه زکیه (س)در شهرستان تربت حیدریه