عربی 22 آبان: «همه‌ی نکات در یک تست»: شما پاسخ دهید!

تقریبا همه‌ی نکات مبحث «علامت‌های اعراب»، در تست زیر وجود دارد، شما پاسختان را با دلیل برایمان ارسال کنید.

عربی 22 آبان: «همه‌ی نکات در یک تست»: شما پاسخ دهید!

تقریبا همه ی نکات مبحث «علامت های اعراب»، در تست زیر وجود دارد، شما پاسختان را با دلیل برایمان ارسال کنید. سعی کنید برداشت خود از نکات آموزشی موجود در تست را به بیان خودتان بنویسید.

آیا می توانید تشخیص دهید کدام یک از دام های آموزشی را در گزینه های این سوال قرار داده ایم؟ در این مورد نظراتتان را با سایرین به اشتراک بگذارید.


*) عیّن العبارة الّتی علامات الإعراب الفرعیّة و التّقدیریّة فیها أکثر:

1) لاتخف و لاتحزن! یساعدنا الإخوان فی تعمیق المعلومات فی مراحل!

2) أنشد هذا الشّاعر الأبیات الّتی لم یفهمها أحد من متعلّمی اللّغة العربیّة!

3) نحن نتّبع الهدی کما امرنا و لانستسلم أمام من جاهر بمفاسد کثیرة!

4) الّذی یکتسب المعالی محبوب عند المؤمنین و المؤمنات جمیعاً!